Algemene Voorwaarden Lumenoo en/of Gimz BV

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lumenoo / Gimz BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

De Voorwaarden zijn gedeponeerd.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lumenoo.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lumenoo.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lumenoo.nl zijn vrijblijvend en Lumenoo.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lumenoo.nl. Lumenoo.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lumenoo.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

3.5 Verzendkosten zijn gratis bij besteding vanaf €200,-. Indien de besteding onder €200,- wordt een standaard tarief van €6,95 berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Lumenoo.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lumenoo.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lumenoo.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lumenoo.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lumenoo.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 Lumenoo.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.

6.5 Lumenoo.nl is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.

b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Lumenoo.nl wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.

d. er sprake is van overmacht.

e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.

f. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.

6.6 De aansprakelijkheid van Lumenoo.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

6.7 Mocht Lumenoo.nl ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Lumenoo.nl slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Lumenoo.nl dekt.

6.8 Mocht de verzekering niet dekken, dan is Lumenoo.nl geheel niet aansprakelijk.

6.9 De afnemer zal Lumenoo.nl vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Lumenoo.nl.

6.10 Lumenoo.nl is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Lumenoo.nl. Dan komen artikel 6.4 en 6.5 te vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lumenoo.nl, dan wel tussen Lumenoo.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lumenoo.nl, is Lumenoo.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lumenoo.nl.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lumenoo.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lumenoo.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lumenoo.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Lumenoo.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Lumenoo.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lumenoo.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Lumenoo.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lumenoo.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lumenoo.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lumenoo.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Lumenoo.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Retourneren – Garantie

11.1 Het is vervelend als een artikel niet naar behoren werkt of defect gaat. Gelukkig geven wij minimaal 2 jaar garantie. Vertoont het artikel gebreken tijdens de levensduur die je er in alle redelijkheid van mag verwachten? Dan kun je deze aan ons retourneren. Hoe lang een artikel mee hoort te gaan, hang af van het soort artikel. Functioneert je artikel niet meer als gevolg van val-, stoot-, of vochtschade? Dan valt dit niet onder de garantie.

11.2 Verbruiksvoorwerpen die onderhevig zijn aan slijtage zoals lampen, leds, batterijen, accu’s of losse componenten kennen enkel de wettelijke garantie. Onze eigen termijn van minimaal 2 jaar is hierop niet van toepassing.